سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قیمت پروفیل های پنجره های دوجداره یو پی وی سی

سه شنبه 97/2/11
12:13 عصر
بهرام پروهان

 قیمت پروفیل های پنجره های دوجداره یو پی وی سی در کرج استانداردهایی دارد که معرفی تعدادی ازآنها : انواع پروفیل پنجره دوجداره یو پی وی سی :  پروفیل لنگه پنجره دوجداره پروفیل هافمن : ارتفاع دیواره خارجی پروفیل upvc هافمن در این نوع 58میلیمتر و همچنین ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل نیز 58میلیمتر می باشد. عرض پرفیل لنگه پنجره هافمن 70میلیمتر و این پروفیل 5کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور 24میلیمتری میباشد. محل اسقرار گالوانیزه در این نوع پروفیل یو پی وی سی هافمن به ارتفاع 33میلیمتر و عرض 22میلیمتر میباشد.

 

 

پنجره پروفیل فریم پنجره دوجداره پروفیل یو پی وی سی

در این پروفیل ارتفاع دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی  62میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل 42میلیمتر می باشد. عرض پروفیل فریم پنجره  60میلیمتر و این پروفیل 4کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور 24میلیمتری میباشد. در این نوع پروفیل یو پی وی سی  محل استقرار گالوانیزه به ارتفاع 23میلیمتر و عرض 32میلیمتر میباشد.

پروفیل فریم بزرگ پنجره دوجداره یو پی وی سی

ارتفاع دیواره خارجی پروفیل پنجره دوجداره  در این نوع 68میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل 48میلیمتر می باشد. در این نوع پروفیل عرض پروفیل لنگه بزرگ  60میلیمتر و پروفیل 5کاناله بوده و دارای 24میلیمتر ضخامت شیشه خور می باشد. محل جایگیری گالوانیزه در این نوع پروفیل upvc  به ارتفاع 33میلیمتر و عرض 22میلیمتر میباشد.

پروفیل لنگه پنجره دوجداره یو پی وی سی

در این پروفیل ارتفاع دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی  52میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل 52میلیمتر می باشد. عرض پروفیل لنگه پنجره 60میلیمتر و این پروفیل 4کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور 24میلیمتری می باشد. فضای استقرار گالوانیزه در این پروفیل یو پی وی سی  به ارتفاع 33میلیمتر و عرض 22میلیمتر می باشد.

پروفیل میانی ثابت پنجره دوجداره

در این نوع ارتفاع دیواره خارجی پروفیل upvc 82میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این نوع پروفیل 42میلیمتر می باشد. عرض پروفیل میانی ثابت  60میلیمتر و پروفیل 4کاناله بوده و دارای 24میلیمتر ضخامت شیشه خور می باشد. محل استقرار گالوانیزه در این پروفیل upvc  به ارتفاع 33میلیمتر و عرض 22میلیمتر می باشد.

پروفیل میانی متحرک پنجره دوجداره یو پی وی سی

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل یو پی وی سی  63.5میلیمتر و همچنین 36میلیمتر ارتفاع داخلی این پروفیل می باشد. پروفیل 3کاناله بوده و عرض این نوع پروفیل میانی متحرک  63.5میلیمتر می باشد.

پروفیل لنگه درب داخل بازشو پنجره upvc 

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل upvc 85میلیمتر و ارتفاع داخلی این نوع پروفیل نیز 85میلیمتر می باشد. عرض پروفیل لنگه درب داخل بازشو  60میلیمتر و این نوع پروفیل 3کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور 24میلیمتر می باشد. در این نوع پروفیل upvc هافمن محل جایگیری گالوانیزه به ارتفاع 30میلیمتر و عرض 51میلیمتر می باشد.

پروفیل لنگه درب بیرون بازشو پنجره یو پی وی سی

در این پروفیل یو پی وی سی  ارتفاع دیواره خارجی 105میلیمتر و ارتفاع داخلی این پروفیل 65میلیمتر می باشد. عرض این پروفیل لنگه درب بیرون بازشو60میلیمتر و این پروفیل 3کاناله بوده و دارای 24میلیمتر ضخامت شیشه خور می باشد. محل استقرار گالوانیزه در این پروفیل یو پی وی سی به ارتفاع 30میلیمتر و عرض 51میلیمتر می باشد.

پروفیل پنل پنجره یو پی وی سی

ارتفاع دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی  در این نوع 100میلیمتر و همچنین ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل نیز 100میلیمتر می باشد. پروفیل پنل  دارای عرض 24میلیمتر می باشد.